Holmbro

Skog och jord i Holmbro
Areal: 47 ha
Kommun: Uppsala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 800 000 SEK
Välväxande skog och bördig åkermark i ett skifte.

Här ges tillfälle att förvärva denna mångsidiga fastighet om 47 hektar varav 29,6 ha utgörs av produktiv skogsmark i ett skifte, fastigheten är bebyggd med en äldre ekonomibyggnad. Virkesförrådet bedöms till 3756 m³sk enligt nyupprättad skogsbruksplan, skogsmarken består i huvudsak av växtliga talldominerade bestånd. Markerna erbjuder goda möjlighet till jakt och övrig rekreation, allt inom 20 min från centrala Uppsala.

Kontakta Areal

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Holmbro

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Gunnar Boglind, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård

I fastighetens sydvästra hörn finns en äldre lada uppförd i stolpverk klätt med stående träpanel. Invändigt finns en äldre stallinredning samt ett logutrymme som lämpar sig väl för förvaring av lättare maskiner eller skogsbruksredskap.

Övriga byggnader

I anslutning till ladugården finns ytterligare tre mindre ekonomibyggnader i bedagat skick.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken uppgår till ca 15 hektar, markerna består i huvudsak av lerjordar med vissa inslag av torv i den västra delen. Åkermarken är muntligen upplåten men fri att bruka för en ny ägare från hösten 2024

Skogsmark

Holmbro omfattar totalt 29,6 ha produktiv skogsmark varav majoriteten ligger lättillgängligt från bilväg och på friska bäriga marker. Enligt skogsbruksplan upprättad Augusti 2023 av Foran Forest uppgår det totala virkesförrådet till 3756 m³sk vilket ger ett medeltal om 127 m³sk/ha. Boniteten skattas till 6,2 m³sk/ha och den löpande tillväxten till 137 m³sk/år. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med 49 % tall 22 % gran och 29 % löv. Skogen består i huvudsak av medelålders gallringsbestånd. Under planperioden finns föreslagen avverkning om totalt 804 m³sk, varav 374 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 430 m³sk av gallring.
Pågående lantmäteriförrättning avseende avstyckning av ca 8000 m² tomtmark berör avdelning 2,3 och 4 i skogsbruksplanen. Ovan nämnda virkesförråd samt skogskartan är ej korrigerade med hänsyn till avstyckningen.

Skogsvård

Köparen bör vara medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder enligt skogsbruksplanen. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen, om ej annat har överenskommits.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning samt plantering i avdelning 4 och 8, om totalt 0,9 hektar, samt hjälpplantering i avdelning 2.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen. På markerna förekommer vildsvin, älg, kronvilt samt sedvanligt småvilt.

Häradsallmänning

Fastigheten äger andel i Hagunda Häradsallmänning om 0,25 mtl.

Lantmäteriförrättning

Saluobjektet omfattas av en pågående lantmäteriförättning för avstyckning av tomtmark. Avstyckningen berör avdelning 2, 3 och 4 i skogsbruksplanen och omfattar ca 8000 m². I samband med avstycknigen kommer ett servitut bildas som ger de nybildade fastigheterna rätt att etablera ett minireningsverk på stamfastigheten, för mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Tillträde sker först när lantmäteriförättningen vunnit laga kraft.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs ej av offentligt redovisade nyckelbiotoper eller naturvärden.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av, Uppsala Holmbro 1:4

Ägare

Anders Rudengren 1/3
David Tomsic 1/3
Joakim Holgersson 1/3

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Det finns fyra inteckningar på fastigheten med en total summa om 2 029 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Mäklarassistent

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier