Hamnäsfäbodarna

Lättillgänglig skogsmark
Areal: 59 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2024
Skogsfastighet om 54 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 600 m³sk i Söderhamns kommun.

Obebyggd skogsfastighet belägen vid Hamnäsfäbodarna mellan Stråtjära och Tönnebro i Söderhamns kommun. Fastigheten består av två skiften om totalt 59,5 hektar mark varav 53,7 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten är lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 600 m³sk vilket ger medelförråd om 86 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,2 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar och gallringsskogar men även ca 850 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Hamnäsfäbodarna

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Björn Karlsson, Skog & Fritid i Bollnäs under juli månad 2021. Planen är sedan ajourhållen och tillväxtberäknad med 2023 års tillväxt av Mellanskog.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 53,7 hektar med ett beräknat virkesförråd om 4 637 m³sk vilket ger ett medelförråd om 86 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,2 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 227 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 52 %, gran 30 % och löv 18 %. Ca 850 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en sprid åldersfördelning med en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga föryngringsåtgärder som krävs på fastigheten.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelningarna 24, 25 och 27 om totalt 9,9 hektar.

Säljaren kommer att stå för markberedningen som är inplanerad till hösten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Lötens jaktlags marker som omfattar ca 2 700 hektar jaktmark. För kontaktuppgifter till jaktlaget kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Jakten är upplåten till jaktlaget.
Jakträtten är för närvarande utarrenderad med 1-årigt avtal.
Jakträtten är tillgänglig för köparen från 2024-07-01.
Jakträtten är för närvarande muntligt upplåten och tillgänglig för köparen från 2024-07-01.​

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplan så finns det en noteringar om några kolbottnar och en kojruin på fastigheten.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg, Söderhamn Älgnäs Ga:1, Älgnäsvägen som förvaltas av Skogs södra samfällighetsförening. Fastigheten har även del i Hamnäsfäbovägen som förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Hamnäs 2:33

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,7 ha
Myr/kärr/mosse 5,4 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 59,5 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-06-07
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Bollnäs

Långgatan 7 B
821 43   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier