Kättersreds skog

Medelbonitet 10,7 skbm
Areal: 48 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 800 000 SEK
Anbudsdag: 21/5 2024
Exceptionellt bördig och välskött skogsfastighet.

Kättersreds skog är en för området sällsynt produktiv fastighet, belägen strax väster om Ulricehamn i behagligt sluttande terräng med västerläge. Skogen och det egna vägnätet är mycket välskött över hela den sammanhängande arealen. Merparten av bestånden utgörs av granskog i gallringsålder med en intensiv tillväxttakt, men det finns även ca 2 700 m³sk med slutavverkningsmogen skog samt några yngre och nyligen ungskogsröjda bestånd.

Besök gärna fastigheten och ta del av skoglig tillväxt när den är som bäst.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kättersreds skog

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 42 ha. Fastigheten är samlad i en ägofigur med ett eget vägnät som ger tillfredställande åtkomst till alla bestånd samt andel i Kättersred-Redvägsbrunns vägsamfällighet. Servitut finns även inskrivet till förmån för fastigheten, vilket ger rätt att åka genom den avstyckade gården för att nå den norra delen. Merparten av fastigheten är belägen i sluttande terräng med ytterst goda produktionsförutsättningar som följd. Medelboniteten uppgår enligt plan till hela 10,7 m³sk, vilket ligger långt över medelboniteten för området. Skogsskötseln är exceptionell och varje del av fastigheten är hanterad för optimal utveckling av skogens höga tillväxtpotential. Åldersfördelningen är huvudsakligen fördelad mellan åldrarna 25 år till 55 år och den löpande tillväxten är beräknad till 446 m³sk/år.

Det samlade virkesförrådet uppgår enligt plan till ca 9 150 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 218 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är gran 82%, tall 3% och löv 15%. På fastigheten finns även ett par bestånd med planterad lärk i gallringsålder. Merparten av avdelningarna håller ståndortsindex om G32 - G34.

För ytterligare information om skogens innehåll och tillstånd, se bifogad skogsbruksplan.

Inägomark

Fastigheten omfattas även av 1,3 ha inägomark som består av hagmarker i anslutning till den avstyckade gården.

Övrig mark

Den övriga landarealen uppgår till 4,8 ha och utgörs huvudsakligen av kraftledningsgatan samt vägnätet inom fastigheten.

Jakträtt

Jakten är fri för köparen från tillträdesdagen. Älgjakten ingår idag i gemensamt älgjaktlag inom Redvägs ÄSO vilket även gäller jaktsäsongen
2024-07-01 -2025-06-30. Därefter är köparen fri att välja hur älgjakten skall organiseras framåt. Säljaren är öppen för en diskussion kring jakten framöver, om köparen finner detta intressant.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Kättersred 3:1

Ägare

Niklas Hansson 1/2
Charlott Hansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,0 ha
Inägomark 1,3 ha
Övrigmark 4,8 ha
Summa: 48,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Betesmark 39 000 kr
Skogsmark 4 398 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 4 440 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 570 600 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Ulricehamn

Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
Alla objekt från Ulricehamn

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Kättersreds skog & vill bli kontaktad

Mäklaren för Kättersreds skog kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier