Tegen

Jord och skog
Areal: 100 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/4 2024
Jordbruksmark om 37,5 ha och skogsmark om 53,5 ha med 11 491 m³sk. Jaktmöjligheter.

Några km sydost om Frändefors, i det brutna landskapet mellan Vänern och E45, har Areal i Vänersborg nu fått i uppdrag att förmedla ett rejält stycke jord och skog. Fastigheten har efter avslutat lantmäteriförrättning en areal om totalt 100,5 ha varav 37,5 ha bördig jordbruksmark och 53,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt 11 491 m³sk.

Kontakta Areal

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Tegen

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen bedöms arealen inägomark, det vill säga åker- och betesmark, uppgå till 37,5 ha. All inägomark bedöms vara åkermark. Arronderingen är god och jordarten utgörs huvudsakligen av mullhaltiga lättleror på mellanlera. Äldre täckdikning från 1960-talet finns inom stora delar av åkermarken. Fastigheten ingår i flera markavvattningsföretag.

Skogsmark

För fastigheten finns det en skogsbruksplan ursprungligen skapad under våren 2023. Fältarbetet är utfört av David Häger i april 2023. Därefter har skogsbruksplanen räknats fram till dagens datum givet teoretisk tillväxt samt även beaktat pågående avstyckning.

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 53,5 ha med ett totalt virkesförråd om 11 491 m3sk. Detta ger ett medeltal om 215 m3sk/ha. Medelboniteten bedöms enligt skogsbruksplanen uppgå till 7,1 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är 35 % tall, 50 % gran och resterande andel löv. Enligt skogsbruksplanen finns det avverkningsförslag under planperioden om totalt 9 147 m3sk varav föryngringsavverkning om 8 957 m3sk gallring om 190 m3sk. Det finns skog i de flesta åldersklasser men fördelningen är ojämn med en större andel äldre skog.

I Skogsvårdslagen skrivs att om en brukningsenhet är mellan 50 - 100 ha skog får högst 50 % av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 2,7 ha eller ca 5 %, vilket innebär att den totala slutavverkningsarealen idag begränsas till ca 24 ha. Om man som köpare äger skog tidigare i Vänersborgs kommun får man räkna in den arealen i beräkningen ovan.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt

Inom fastigheten och i dess närområde finns förekomst av älg och rådjur i varierande omfattning, detta utöver vanligt småvilt. Älgjakten bedrivs i dagsläget av ett jaktlag. Denna överenskommelse är muntlig. De jakttorn som idag finns inom fastigheten tillhör jaktlaget och följer ej med i köpet av fastigheten. Samtliga av fastighetens skiften ingår i Ramnered-Sivikens Ö:a Älgskötselområde och i Kronhjortsskötselområde KSO Södra Dal.

Lada

På den västra delen av fastigheten, vid Mosserönningen, finns en äldre ladugård. Byggnaden är uppförd på stenplintar i en timmer- och stolpkonstruktion. Sadeltak beklätt med tegel. Vatten och el saknas. Byggnadsmått om ca 10 x 24 meter.

Rättsförhållande

Fastighet

Vänersborg Ekenäs 44:1

Ägare

Thomas Karlsson 1/4
Eddie Pettersson Db 1/2
Åsa Eneljung 1/4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,5 ha
Impediment 9,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 37,5 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 100,5 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varpå taxeringsvärdet ej går att fastställa. Fastigheten kommer sannolikt få typkod 122 (lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad) efter avslutad lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Det finns totalt två (2) stycken penninginteckningar om 445 000 kr uttagna i fastigheten Vänersborg Ekenäs 44:1. Det ena, om 400 000 kr, är ett datapantbrev. Det andra, om 45 000 kr, är ett skriftligt pantbrev. Samtliga penninginteckningar medföljer fastigheten Vänersborg Ekenäs 44:1. Vad gäller det skriftliga pantbrevet så har en ansökan om dödning lämnats in. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier