Byggnader

En gårdslektion

När du bestämt dig för vad du vill ha inställer sig nästa fas: Att identifiera och bedöma värdet på intressanta objekt. Du behöver veta hur du tolkar prospekt och annat som beskriver fastigheten. Vad betyder begrepp som arrondering, bonitet, ekonomibyggnader, inägomark, impediment, skogsbruksplan och hur påverkar de värdet på den fastighet du är intresserad av?

Här följer några förklaringar som skärper din blick och bedömningsförmåga.

Köpa gård - Areal Kunskapsbank

Bostadsbyggnader

Beskrivningar av byggnader ska läsas med eftertanke. Vilka detaljer beskrivs noga och vad utelämnas? Hur stämmer texten med bilderna? Tänk på att olika människor ser saker på olika sätt. Det gäller att bilda sig en egen uppfattning om byggnadernas standard, underhålls- och renoveringsbehov.

När det gäller bostadsbyggnader är det lätt att fokusera på ytskikt som färger, köksluckor, badrumsbeklädnad m.m. Däremot är det många som glömmer att fundera kring infrastrukturen runt boendet. Saker som tak, fönster, uppvärmning, vatten och avlopp är ofta det som är mest kostsamt och tidskrävande att åtgärda.

Du bör också kontrollera om något hus är uthyrt, vilket inte är ovanligt på gårdar med flera bostadshus. Det ska framgå av fastighetsbeskrivningen vilka hus som är uthyrda, i vilken form uthyrningen sker och vilka hyresintäkter det ger. Viktigt att tänka på är att även hyresgäster på gårdar har besittningsskydd och kan inte sägas upp utan vidare.

Driftskostnader är en annan viktig parameter som ska redovisas i fastighetsbeskrivningen. När det gäller sådana uppgifter är det viktigt att ta reda på hur föregående ägare har brukat huset, hur många man varit i hushållet, osv. – för att se om de är relevanta för dina förutsättningar.

Energideklaration

I en energideklaration beskrivs och dokumenteras en byggnads energianvändning. Densamma föreslår även energieffektiviseringsåtgärder. Sedan 2009 ska energideklaration enligt lag vara upprättad för bostadsbyggnader när de säljs. Bestämmelserna gäller alla typer av småhus, vissa undantag finns dock.

Ekonomibyggnader

Med ekonomibyggnader avses byggnader för driftsändamål, t.ex. stall, ladugård eller maskinhall. I prospekten beskrivs de väldigt olika beroende på om de är i drift eller inte. Här är det viktigt att titta på om de är ändamålsenliga för dina behov.

Många äldre byggnader fungerar inte för modern, effektiv lantbruksverksamhet. Det kan visa sig i form av ladugårdar med för låg takhöjd för nutida hästhållning, alltför låga portar för moderna traktorer osv. Till detta kommer miljöaspekter för gödselhantering etc. Takbeläggning är en annan viktig faktor. Tegel är underhållskrävande och eternit innebär miljökostnader medan plåt är mera praktiskt.

Sammanfattningsvis; moderna, ändamålsenliga ekonomi-byggnader är ofta prisvärda medan gamla byggnader ofta är en belastning, men de fyller kanske ändå en funktion som karaktärsbyggnader.

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll