Samägda fastigheter

Många fastigheter i Sverige samägs av två eller flera personer. Detta fungerar oftast alldeles utmärkt, men kan andra gånger vara förenat med bekymmer.

Skattemässigt beskattas varje delägare helt för sig själv, så det torde inte behöva orsaka några problem. Istället är det till exempel oenighet om fastighetens skötsel, olika ekonomiska förutsättningar och delägarnas personkemi som kan orsaka osämja dem emellan. Som huvudregel ska nämligen enighet råda i samtliga beslut runt fastigheten för att dessa ska vara giltiga.

Samägda fastigheter - Areals Kunskapsbank

Om en lantbruksfastighet har tre eller flera delägare skall emellertid en så kallad ställföreträdare utses. Denne utses genom majoritetsval efter ägarandel i fastigheten. Ställföreträdaren har befogenhet att förvalta fastigheten inom vissa ramar och får bland annat underteckna avtal avseende avverkning av skog.

På fastigheter med två eller flera delägare kan dock en delägare, hur liten andel denne än har, ensam begära att fastigheten i sin helhet försäljs på en offentlig auktion, genom tingsrättens försorg. Någon av delägarna kan givetvis sedan ropa in fastigheten på auktionen, men i konkurrens med utomstående intressenter.

När delägare förvärvar fastighet på offentlig auktion räknas endast nytt anskaffningsvärde på ”nyförvärvade” andelar. Köparen behöver därmed inte heller deklarera sin tidigare andel som försåld och utreda eventuell kapitalvinst.

Varje delägare i en fastighet har rätt att begära att Lantmäteriet gör en prövning om klyvning av fastigheten är möjlig. Klyvning innebär att om en delägare har till exempel 1/3 i en samägd fastighet så ska lantmätaren stycka ut en lämplig areal och nybilda en egen fastighet motsvarande 1/3 åt den delägare som begärt klyvning. I förekommande fall behandlas ansökan om klyvning före en samtidig ansökan om offentlig auktion från annan delägare.

Endast penninglikvider som kan förekomma för att få en klyvning att ”väga jämnt” ligger till grund för anskaffningsvärde respektive eventuell kapitalvinst för berörda delägare.

Klyvning i enighet och sämja kan ibland vara ett bra tillvägagångssätt för att lösa upp en vanlig samäga eller genomföra ett generationsskifte, framför allt på lite större fastigheter.

Att lösa upp en samäga genom begäran om offentlig auktion via tingsrätten brukar vara uppslitande processer och bör därför betänkas noga innan begäran inlämnas och bör ses som en sista utväg när alla andra möjligheter uttömts.

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll