Skogskonto

För de flesta skogsägare varierar inkomsterna från skogen avsevärt från år till år. Vissa år är inkomsterna stora och andra år inga alls. För att jämna ut dessa inkomsttoppar har skogsägaren rätt att skjuta upp beskattningen på en del skogsinkomster genom att utnyttja skogskonto.

Skogskonto är en speciell sorts bankkonto som får finnas i tio år. Principen är att det belopp som sätts in på skogskontot blir avdragsgillt i deklarationen. När skogsägaren sedan gör uttag från sitt skogskonto blir uttaget en skattepliktig intäkt. Den årliga skogskontoräntan, exklusive 15 % källskatt, läggs till saldot och beskattas också först då uttag sker.

Skogskonto - Areal Kunskapsbank

Ett skogskonto avser beskattningsår 2012 och öppnades i samband med deklarationen i mars 2013. Detta skogskonto går därmed ut år 2023 och ska tas upp till beskattning i deklarationen våren 2024. Detta ger som synes en total löptid på elva år (inte tio). Skogsägaren kanske rent av öppnade sitt skogskonto under 2012, vilket ger en total löptid på tolv år.

Vid avverkning efter skogsskador kan du ibland få sätta in större belopp än normalt och ibland med längre löptid.

När generationsväxling av en fastighet sker kan i vissa fall också skogskonton överlåtas utan beskattning. Vill du byta bank så kan du flytta skogskontot till den nya banken utan att beskattning sker.

Det är bara fysiska personer och dödsbon som får använda skogskonto. Aktiebolag får alltså inte nyttja skogskonto.


Skogskontoinsättning

Det finns regler för hur mycket man får sätta in på skogskonto ett visst år:

  • 60 % av likvid för avverkningsrätt
  • 40 % av leveransvirkeslikvid och värde av egna virkesuttag

Lägsta tillåtna avdrag för skogskontoinsättning är 5 000 kr per år. Observera dock att skogskontoinsättning aldrig får skapa underskott i verksamheten. För varje beskattningsår måste ett nytt skogskonto öppnas.

Cecilias enda intäkter under 2023 är en rotpostlikvid på 100 000 kr och leveransvirke sålt för 20 000 kr. Cecilia har haft diverse kostnader på 85 000 kr i verksamheten.

Avverkningsintäkterna grundar rätt till skogskontoinsättning med:
100 000 x 60 % + 20 000 x 40 % = 68 000 kr.
Trots detta får dock Cecilia inte sätta in mer än 35 000 kr på skogskonto, eftersom det i annat fall blir underskott i hennes deklaration (120 000 – 85 000 – 35 000 = 0 kr).

Antag att Cecilia dessutom har ett skogskonto från 2013 på 33 000 kr. Hon är bekymrad över att detta skogskonto går ut 2024. Kan Cecilia ”förlänga” sitt skogskonto?
Avverkningsintäkterna gav Cecilia rätt att sätta in 68 000 kr på skogskonto, men eftersom det inte fick bli underskott kunde hon ändå bara sätta in 35 000 kr på skogskonto.

Cecilia avslutar därför det gamla skogskontot under 2023. Hon får därigenom en ytterligare intäkt på 33 000 kr för året.

Nu kan hon öppna det nya skogskontot på 68 000 kr utan att underskott uppkommer (120 000 + 33 000 – 85 000 – 68 000 = 0 kr).

Observera att de 33 000 kr från det gamla skogskontot nu är inne på det nya skogskontot, som avser 2023 och löper till år 2034.

Skogskonto är ett bra sätt att flytta inkomster framåt i tiden. Framtida uttag kan därmed kvittas mot kommande års avdragsgilla kostnader. Skogskontouttag kan med fördel kvittas mot det årliga avdraget för räntefördelning, mer om det i kommande kapitel.

Skogskontot kan också anses vara en bra sparform, eftersom ett obeskattat kapital kan växa med ränta på ränta i åtskilliga år. Förräntningen sänks dock lite genom den årliga 15-procentiga källskatten på skogskontoräntan.

På en samägd fastighet ska delägarna ha var sitt skogskonto i och med att deras näringsverksamheter är åtskilda.

Bosse, Arne och Siv äger en skogsfastighet tillsammans. 2023 säljer de en rotpost för 90 000 kr, vilket ger dem 30 000 kr var som intäkt. Varje delägare har full frihet att deklarera sin tredjedel på bästa sätt.

Bosse sätter in 18 000 kr på sitt skogskonto. Arne sätter in 10 000 kr på sitt skogskonto. Siv låter bli skogskontoinsättning i år. Varje delägare gör även sina skogskontouttag oberoende av de andra.

Insättning ska ske senast sista deklarationsdagen, men anstånd med deklarationen ger också anstånd med skogskontoinsättningen. Man har även rätt att ”fylla på” ett tidigare öppnat skogskonto för beskattningsåret fram till sista deklarationsdagen. Insättning får bara göras på ett skogskonto per beskattningsår.

Ett bra tips är att vänta med skogskontoinsättningen tills deklarationen är upprättad. Det är oftast först då, sedan alla övriga avdrag yrkats, man ser hur stor skogskontoinsättning som behöver göras. Dessutom kan med fördel skogskontoinsättning alltid göras efter årsskiftet, i syfte att hålla underlagen för räntefördelning och expansionsfond så höga som möjligt, vilket behandlas i ett senare kapitel.

Skogskontouttag

Uttag från ett skogskonto får ske tidigast fyra månader efter insättningen. Man har rätt att göra valfritt antal uttag per år, dock lägst 1 000 kr per gång. Skogskonton avslutas efter att tio år gått från ingången av det år då insättning senast ska ha gjorts, varvid det kvarstående beloppet betalas ut.

Skogskonto med förhöjd insättning

Om minst två års tillväxt på skogsinnehavet måste avverkas på grund av skogsskador är skogsägaren berättigad till högre insättningsgränser på ett i övrigt helt vanligt skogskonto. Då får man nämligen sätta in:

  • 80 % av likvid för avverkningsrätt
  • 50 % av leveransvirkeslikvid och egna uttags värde

Även försäkringsersättningar för skadad skog får inräknas som skogslikvider och grundar alltså rätt till skogskontoinsättning. Observera att skogskontoinsättning aldrig får medföra underskott i verksamheten. Intyg om skadan från exempelvis Skogsstyrelsen bör bifogas deklarationen.

Skogsskadekonto

Om minst 1/3 av avkastningsvärdet på skogsinnehavet skadats har skogsägaren möjlighet att använda skogsskadekonto. Observera att skadan ska motsvara 1/3 av avkastningsvärdet, vilket naturligtvis inte är detsamma som 1/3 av arealen eller 1/3 av virkesförrådet. Dessutom ska minst 75 % av beskattningsårets avverkning avse skadad skog. Om ovanstående villkor är uppfyllda får skogsägaren sätta in följande på särskilt skogsskadekonto:

  • 80 % av likvid för avverkningsrätt
  • 50 % av leveransvirkeslikvid och egna uttags värde. Minsta insättningsbelopp är 50 000 kr.

Även beträffande skogsskadekonton får försäkringsersättningar räknas med som insättningsgrundande skogslikvid. Vidare får insättning på skogsskadekonto inte skapa underskott i verksamheten.

Fördelen med skogsskadekonto är den långa löptiden, året då deklarationen upprättas + 20 år, det vill säga 21 år utöver själva beskattningsåret för att jämna ut en större intäkt efter en svår skogsskada. Intyg om skadan från skogssakkunnig bör bifogas deklarationen.

Skogskonto vid generationsskifte

Skogskonton och skogsskadekonton kan under vissa förutsättningar överföras till närstående utan att beskattning sker. Överföring av kontot måste då göras direkt till mottagaren och överlåtelsen av fastigheten måste ske benefikt, det vill säga genom arv, testamente, bodelning eller gåva. Kontomedel ska återföras till beskattning hos mottagaren under samma förutsättningar som skulle ha gällt för överlåtaren.

Den överlåtna fastigheten måste delvis bestå av skogsmark för att överföring av kontomedel ska kunna ske.

Om mottagaren endast erhåller en del av skogsmarken får övertagna kontomedel motsvara högst så stor andel som den övertagna skogsmarkens taxeringsvärde utgör av hela skogsmarkens taxeringsvärde. Kontomedel kan också överlåtas och fördelas mellan flera mottagare enligt samma princip. Den som övertagit kontomedel ska redovisa detta på blankett N7 i deklarationen.

Kan jag behålla skogskontot?

Om en fastighet överlåts utan att skogskonton eller skogsskadekonton överlåts gäller följande.

Vid försäljning eller gåva av fastigheten får ägaren behålla sina gamla skogskonton återstående löptid. I gåvofallet måste emellertid ägaren själv gjort avdrag för sina skogskontomedel för att de skall få behållas utan att först tas upp till beskattning.

Om skogslikvid, exempelvis från en förbehållen avverkningsrätt, kommer till den ursprunglige ägaren kan denne öppna skogskonto, trots att fastigheten överlåtits. Dödsbon övertar den avlidnes skogskonton.

Olle har totalt 120 000 kr på ett par skogskonton. 2023 säljer han sin skogsfastighet till en granne. Olle får behålla sina skogskonton återstående löptid.

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll