Lantmäteriförrättningar

En lantmäteriförrättning är en förrättning som görs av Lantmäteriet med syfte att ändra på fastigheter. Fastighetsbildning är det gemensamma namnet för olika typer av åtgärder som Lantmäteriet kan använda sig av. En lantmäteriförrättning kan bestå av flera olika fastighetsbildningsåtgärder. Förutom att nybilda fastigheter och ändra på fastigheters gränser kan en fastighetsbildning avse förändringar av exempelvis servitut, ledningsrätter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Lantmäteriförättningar - Areal Kunskapsbank

Här beskriver vi några av de vanligaste typerna av fastighetsbildning.

Avstyckning

Vid avstyckning avskiljs ett område från en fastighet och bildar en helt ny fastighet. En avstyckning görs ofta när någon köpt mark för att bygga ett hus men även större skogsfastigheter kan nybildas genom avstyckning. Om avstyckningen görs på grund av ett köp måste köparen ansöka om lagfart när den avstyckade fastigheten är bildad för att bli registrerad som ägare. Om den avstyckade fastigheten skall vara fri från inteckningar kan avstyckningen göras gravationsfri.

Fastighetsreglering

Med fastighetsreglering kan mark föras över från en fastighet till en annan. Det går att fastighetsreglera hela fastigheter och delar av fastigheter. Inga nya fastigheter bildas och ingen lagfart behöver sökas. När en skogsägare säljer ett skogsskifte till en granne används ofta fastighetsreglering. Fastighetsägare kan också byta marker med varandra genom fastighetsreglering. Fastighetsreglering kan även användas för att skapa, ändra eller ta bort samfälligheter eller servitut.

Klyvning

Klyvning är en åtgärd som används för att bryta ett oönskat samägande. En fastighet som ägs av flera personer kan genom klyvning delas upp så att de delägare som begär det får en egen klyvningslott. Klyvningslotten kan bilda en egen fastighet eller fastighetsregleras till en annan fastighet. Varje delägare har rätt att ansöka om klyvning även om övriga delägare är emot en uppdelning. Ingen lagfart behöver sökas.

Vid överföring av mark eller andel i en samfällighet genom fastighetsreglering och uppdelning i lotter genom klyvning gäller att detta skattemässigt ska hanteras som en avyttring. Detta om överföringen eller uppdelningen – helt eller delvis – görs mot en kontant ersättning. Någon kapitalbeskattning ska dock inte ske om den denna ersättning uppgår till högst 42 000 kr. Beloppet gäller från 2024.

Sammanläggning

Sammanläggning innebär att flera fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny fastighet. Inför en klyvning kan det ibland vara nödvändigt att först sammanlägga fastigheter för att därefter kunna genomföra en önskad klyvning.

Omarrondering

I delar av Sverige finns det stora områden där jord- och skogsbruksfastigheterna är uppdelade i många små skiften vilket gör det svårt att bruka fastigheterna rationellt. Områdena kallas omarronderingsområden. Vid omarrondering ändras fastighetsindelningen i området så att ägarna får större sammanhängande skiften att bruka istället. Omarronderingsområden finns i delar av Västra Götalands län, Värmlands län och Dalarnas län.

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll