Expansionsfond

Enskilda näringsidkare och dödsbon ges möjlighet att fondera vinstmedel i verksamheten som så kallad expansionsfond. Syftet är att de avsatta medlen efter tämligen låg enkelbeskattning ska kunna användas i verksamheten för till exempel investeringar eller amortering.

Avsatta medel till expansionsfond utgör en särskild post i deklarationen, som kan komma att variera mellan olika år.

Ökning av expansionsfond

I näringsverksamheten medges avdrag för ökning av expansionsfond. På detta belopp utgår endast en statlig expansionsfondsskatt på 20,6 %. Expansionsfonden beläggs således inte med vanlig inkomstskatt eller sociala skatter och avgifter.

Avdrag för ökning av expansionsfond får inte överstiga överskottet före avdraget. Avsättningen får alltså inte skapa underskott.

Expansionsfond - Areal Kunskapsbank

Minskning av expansionsfond

En minskning av expansionsfond tas upp som intäkt av näringsverksamhet. Denna intäkt kan orsaka överskott som beläggs med vanlig inkomstskatt jämte sociala skatter och avgifter.

Minskning av expansionsfond kan emellertid också ”kvittas bort” mot avdrag i verksamheten. Om expansionsfondsskatt minskas ett kommande år gottskrivs man skatt motsvarande 20,6 % av den återförda expansionsfonden.

Maximalt utrymme för expansionsfond

Utrymmet för expansionsfondsavsättning, det så kallade takbeloppet, beräknas vid årets utgång. Takbeloppet utgår i princip från det kapital som används vid räntefördelning, med vissa justeringar.

Avsatt expansionsfond får inte överstiga 125,94 % av takbeloppet.

Tommy ärvde ett skogsskifte på 1960-talet, med ett taxeringsvärde 1993 på 1 000 000 kr. Tommy har dessutom 150 000 kr på ett virkeslikvidkonto, 20 000 kr på skogskonto och 100 000 kr i skulder. Inga övriga tillgångar eller skulder finns 31/12-2023.
Tommys takbelopp 31/12 2023 beräknas till:

Skogsfastigheten, 1 000 000 x 39 % + 390 000 kr
Virkeslikvidkonto, 150 000 x 100 % + 150 000 kr
Skogskontomedel, 20 000 x 50 % + 10 000 kr
Skulder – 100 000 kr
Takbelopp + 450 000 kr

Tommys avsatta expansionsfond 2023 får därmed inte överstiga 450 000 x 125,94 % = 566 730 kr.

Notera att Tommys utrymme för avsättning till expansionsfond årligen bestäms av den ekonomiska ställningen 31/12. Samma ekonomiska ställning kommer i princip att bilda underlag för räntefördelningen 1/1 påföljande år. Tillgångarna och skulderna precis vid årsskiftet är således väldigt viktiga.

Att just på nyårsnatten kunna redovisa så mycket tillgångar och så lite skulder som möjligt i näringsverksamheten förbättrar den egna skattesituationen för såväl det gångna som det kommande året. Att exempelvis ha likviditet på sitt företagskonto eller motsvarande är gynnsamt i detta avseende.

Tommy hade ett överskott på 100 000 kr för inkomståret 2022, som han i sin helhet satte av till expansionsfond.

Näringsverksamheten slutade i och med detta på ±0 kr i resultat. Det avsatta beloppet belades dock med 20,6 % expansionsfondsskatt, det vill säga 20 600 kr.

År 2023 har Tommy i stället ett underskott på 60 000 kr i deklarationen, så han minskar sin expansionsfond med detta belopp.

Näringsverksamheten går därmed ±0 även detta år.

Genom att minska expansionsfonden får han nu tillbaka 60 000 x 20,6 % = 12 360 kr av sin tidigare inbetalda expansionsfondsskatt.

Avsatt expansionsfond behöver inte återföras som intäkt inom en viss tidsperiod. Det är istället takbeloppet vid utgången av varje år som avgör om gjord avsättning kan bibehållas i sin helhet. Att använda avsatt expansionsfond från näringsverksamheten för privat bruk kan därför straffa sig redan påföljande år. I likhet med periodiseringsfonder räknas avsatt expansionsfond inte upp med något indextal, varför inflationen successivt ”tär” på avsättningen.

Om verksamheten upphör

Näringsidkare som helt upphör med sin näringsverksamhet måste som huvudregel ta upp befintlig expansionsfond som intäkt av verksamheten.

Man får emellertid utnyttja sparat räntefördelningsbelopp vid återföringen av expansionsfond, om verksamheten upphör.

Under vissa förutsättningar kan dock fysisk person helt eller delvis få överta avsatt expansionsfond i samband med gåva, bodelning, arv och testamente av en verksamhet. Bland annat krävs att övertagandet bekräftas skriftligt. Vidare ska överlåtelsen av hela eller del av expansionsfonden åtföljas av motsvarande andel av realtillgångarna i överlåtarens näringsverksamhet.

Även byte av företagsform kan ibland medföra att beskattningen av befintlig expansionsfond får skjutas upp.

Påverkan på sjukpenninggrundande inkomst

I princip är det den inkomst från lön och näringsverksamhet en person redovisar som ligger till grund för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten som ofta förkortas SGI. Utöver att ligga till grund för sjukpenning i det fall man skulle bli sjukskriven så ligger SGI även till grund för vilken föräldrapenning man erhåller under sin föräldraledighet. När Försäkringskassan beräknar SGI så bortser man från avsättningar och återföringar av så väl periodiseringsfond, expansionsfond och skogskonto. Vid varierande inkomster kan det få obehagliga konsekvenser för den som är beroende av SGI som beräknas utifrån näringsverksamheten.

Gunnar som jobbar deltid utanför sin fastighet hade 2022 en lön på 100 000 kr. Utöver det hade han avverkat skog och haft ett i övrigt bra år vilket innebar att han hade en vinst från sitt företag på 800 000 kr. Han disponerade vinsten genom insättning på skogskonto 300 000 kr, positiv räntefördelning 100 000 kr, och avsättning till periodiseringsfond 120 000 kr. Från återstående 280 000 kr görs ett schablonavdrag med 25 % och återstående 210 000 kr deklareras som inkomst av näringsverksamhet. Total deklarerad inkomst från lön och näringsverksamhet är 310 000 kr.

Försäkringskassan bortser från skogskontoinsättning och periodiseringsfond vid sin beräkning men det finns ett maximalt belopp för fastställande av SGI som 2022 uppgick till 362 200 kr.

2023 är ett sämre år för Gunnar. Han har fortfarande sin lön på 100 000 kr men hans näringsverksamhet går med nollresultat. Gunnar tar ut 150 000 kr från sitt skogskonto och återför periodiseringsfonden i sin deklaration i mars 2024. All inkomst redovisas som inkomst av näringsverksamhet vilket efter schablonavdrag för egenavgifter innebär en deklarerad inkomst på 202 500 kr. I dessa båda exempel bortser vi från att schablonavdraget för egenavgifter inte kommer att bli exakt samma som det belopp som kommer att debiteras.

Senare under 2024 blir Gunnar sjuk och förväntar sig att få sjukpenning beräknad både från sin lön och från sitt företag. Försäkringskassan kommer dock att anse att Gunnars inkomst från sitt företag 2023 är noll kr. Normalt beräknar Försäkringskassan SGI från näringsverksamhet på ett genomsnitt av de tre senaste åren och om Gunnar redovisat ett nollresultat 2023 kommer endast 2022 års inkomster från fastigheten att räknas med i deras beräkning.

Är man beroende av sin SGI antingen för sjukpenning eller inför en föräldraledighet är det viktigt att man planerar att ha jämnare inkomster i sin verksamhet. I Gunnars fall skulle sannolikt en årlig utjämning av skogsintäkterna genom till exempel en betalningsplan ha varit bättre ur denna synpunkt.

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll