Periodiseringsfonder

Genom periodiseringsfonder finns möjlighet att hålla viss inkomst obeskattad i deklarationen och därmed jämna ut resultatet mellan olika år.

För fysiska personer och dödsbon får avdraget för avsättning till periodiseringsfond år 2023 uppgå till högst 30 % av inkomsten före avdraget.

Varje inkomstårs avsättning till periodiseringsfond bildar en särskild fond, som ska återföras till beskattning senast sjätte året efter det år den avser. Därigenom kan maximalt sex periodiseringsfonder hållas obeskattade samtidigt. 2017 års periodiseringsfond återförs därför som intäkt på 2023.

Periodiseringsfonden är inte kopplad till insättning på något spärrat bankkonto eller liknande. Avsatt belopp behöver inte heller användas till något särskilt ändamål.

Karin har 80 000 kr i överskott efter räntefördelning 2023. Hon måste sedan återföra en gammal periodiseringsfond från 2017 på 20 000 kr.

Karin kan därmed sätta av maximalt 100 000 x 30 % = 30 000 kr till periodiseringsfond för 2023.

Lägg märke till att återföringen av den gamla periodiseringsfonden från 2017 bildar underlag för årets avsättning. Periodiseringsfonder räknas hos fysisk person och dödsbo inte upp med något indextal, vilket medför att inflationen minskar beloppet under avsättningsperioden.

Om man upphör med att bedriva näringsverksamhet återförs avsatta periodiseringsfonder som huvudregel omedelbart till beskattning. Man får dock använda sparat räntefördelningsbelopp vid återföringen av periodiseringsfonder om näringsverksamheten upphör.

Periodiseringsfonder - Areal Kunskapsbank

Det finns även möjlighet att helt eller delvis överlåta avsatta periodiseringsfonder i samband med gåva, bodelning, arv eller testamente av en verksamhet. Vissa villkor måste dock uppfyllas för att kunna överta periodiseringsfond. Bland annat krävs skriftlig utfästelse om övertagandet. Vidare måste hela eller del av periodiseringsfonden åtföljas av motsvarande andel av realtillgångarna i överlåtarens näringsverksamhet.

I samband med de särskilda stödåtgärderna i samband med Corona-pandemin infördes en tillfällig regel som gav alla möjlighet att sätta av hela årets skattemässiga resultat före avsättning till periodiseringsfond för inkomståret 2019, dock med maximalt 1 miljon kr i avsättning. Detta medför att det från det året kan finnas stora avsättningar som kan vara bra att hantera under de sex år som det finns möjlighet.

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll