Naturvårdsintrång

Naturvårdsintrång

I Sverige har under de senaste åren stora arealer skogsmark avsatts till naturvård och undantagits från skogsbruk genom olika myndigheters beslut.

Naturreservat bildas i allmänhet av staten genom Länsstyrelsen och avser oftast arealer överstigande 5 ha. Biotopskyddsområden avser oftast mindre områden och bildas genom Skogsstyrelsens försorg. Naturvårdsavtal är en frivillig överenskommelse mellan skogsägaren och Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen eller kommunen. I samtliga fall betalas skattepliktiga penningersättningar ut från myndigheternas sida.

Mark för naturreservat kan säljas av skogsägaren till berörd myndighet. Skogsägaren kan också välja så kallad allframtidsupplåtelse istället för försäljning. Då behåller skogsägaren äganderätten och oftast även jakträtten. Dessutom görs ett schablontillägg med 25 % på bedömt värde av intrånget, vilket inte sker vid ren försäljning.

Det 25 procentiga påslaget på bedömt värde utgår även vid bildande av biotopskyddsområden och vid vissa andra typer av intrång, dock inte vid naturvårdsavtal.
Naturreservat resulterar i kapitalvinstbeskattning, ofta enligt reglerna för delavyttring. Återläggning av värdeminskningsavdrag skall också ske för de avdrag som belöper på den avyttrade delen.

Naturvårdsintrång  - Areal Kunskapsbank

Biotopskyddsområde innebär oftast en inskränkning i förfoganderätten på all framtid och jämställs skattemässigt med avyttring, vilket då medför kapitalvinstbeskattning. Undantagsvis tidsbegränsas biotopskyddsområdet och beskattas då enligt reglerna för naturvårdsavtal.

Även vid allframtidsupplåtelser kan återläggning av yrkade värdeminskningsavdrag bli aktuella för den avyttrade delen.

Vid såväl bildande av naturreservat som biotopskyddsområde ges möjlighet att få uppskov med kapitalvinstbeskattningen genom avsättning till ersättningsfond. Ersättningsfonden kan därefter inom tre år, i undantagsfall inom sex år, skattefritt användas för förvärv av ersättningsmark.

Naturvårdsavtal är en frivillig och tidsbegränsad nyttjanderätt, ungefär som ett arrende. Avtalstiden är ofta mellan 20 och 50 år. Storleken på den totala ersättningen varierar beroende på hur lång tid avtalet gäller. Ersättningen beskattas som intäkt av näringsverksamhet det år den utbetalas.

Taxeringsvärdet kan påverkas

Efter en delavyttring av mark, exempelvis för naturreservat, måste markägaren göra en s.k. särskild fastighetstaxering. Blanketter för detta skickas ut från Skatteverket året efter det att Lantmäteriet registrerat fastighetsförändringen i sitt register. Detta möjliggör för markägaren att begära sänkning av sitt taxeringsvärde.

Även allframtidsupplåtelser för naturreservat och biotopskyddsområde ger rätt till reduktion av taxeringsvärdet. Vid stora förändringar (mer än 20 % av fastighetens totala taxeringsvärde) kan nytt värde bestämmas genom begäran om särskild fastighetstaxering. I annat fall sker justering av värdet vid den allmänna alternativt förenklade fastighetstaxeringen som inträffar vart tredje år.

Skogsägaren måste i dessa fall själv begära reduktion av taxeringsvärdet hos Skatteverket.

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll