Moms

Moms är en förkortning för mervärdesskatt, en statlig skatt som tas ut vid omsättning av de flesta varor och tjänster.

Jord- och skogsbruk medför skyldighet att redovisa moms och nyblivna företagare skall momsregistrera sig hos Skatteverket genom en skatte- och avgiftsanmälan. De flesta kan enkelt göra denna anmälan digitalt på verksamt.se

På de flesta inkomster skogsägaren har, oftast baserade på egen fakturering eller upplåtna nyttjanderätter, påförs det inkomstmoms, vanligen 25 % av priset, så kallad utgående moms. Det finns dock en del inkomster som inte är momsbelagda för en jord- och skogsägare, bland annat näringsbidrag, ränteinkomster och uthyrning av bostad.

Moms - Areals Kunskapsbank

På de flesta utgifter får man dra av utgiftsmomsen, den så kallade ingående momsen.

Vissa av utgifterna är också undantagna från moms. På utgifter för bostäder är det ofta moms, men den får i regel inte dras av som ingående moms, oavsett om det gäller privatbostad eller näringsfastighet.

För bostäder som inte är privatbostäder och som hyrs ut korta perioder, exempelvis genom veckohyrning är det 12 % moms på hyran vilket innebär rätt att dra av den ingående momsen på utgifterna. Olika procentsatser för moms på intäkter och kostnader påverkar inte avdragsrätten.

Är skogsägarens utgående moms större än ingående momsen skall mellanskillnaden betalas in till staten. Är ingående momsen större kommer skogsägaren istället att få mellanskillnaden återbetald från staten.

Redovisning av moms sker i en särskild skattedeklaration. Redovisningen kan göras på pappersblankett eller via Skatteverkets hemsida med hjälp av e-legitimation.

För jord- och skogsägare med en årlig omsättning på högst 1 000 000 kr exkl. moms får momsredovisningen ske en gång per år. Momsdeklarationen skall vara inlämnad senast den 12 maj. Även betalning av eventuell momsskuld sker till den 12 maj. Möjlighet finns att få anstånd med momsdeklarationen, vilket också ger anstånd med betalning av momsskuld.

Har man däremot en årlig omsättning som överstiger 1 000 000 kr exkl. moms skall momsen i regel redovisas var tredje månad.

I anslutning till reglerna om förenklat årsbokslut påverkas även momsredovisningen. För jord- och skogsägare som har en omsättning på normalt högst 3 000 000 kr ges möjlighet till en enklare löpande momsredovisning baserad på kontanta in- och utbetalningar, den så kallade bokslutsmetoden. Vid verksamhetsårets utgång sker dock momsavräkning för samtliga då obetalda fordringar och skulder.

Oavsett hur momsen redovisas skall de belopp som sedan deklareras i den vanliga inkomstdeklarationen för verksamheten, på blankett NE, vara exklusive moms. Det finns dock ett viktigt undantag. Utgift för bostäder i näringsverksamheten skall i princip vara inklusive moms, eftersom denna moms endast i undantagsfall får dras av i momsdeklarationen.

Ibland kan virkesintäkter komma från en privatbostadsfastighet, det vill säga en vanlig tomtmark med eller utan bostadsbyggnad, som inte är taxerad som lantbruksenhet enligt fastighetstaxeringen. Enstaka avverkningar på sådan privatfastighet anser Skatteverket inte vara ekonomisk verksamhet och därför ska det virkesköpande företaget inte betala ut någon moms på dessa.

Virkeslikvider från en privatbostadsfastighet redovisas för övrigt enligt kontantprincipen i inkomstslaget kapital med avdrag för ett schablonbelopp som för 2023 uppgår till maximalt 40 000 kr per fastighet.

Jord- och skogsägare som äger fastighet som har andel i vägsamfällighet får även dra av sin andel av vägsamfällighetens moms i den mån andelen belöper på momspliktig verksamhet.

EXEMPEL
I samtliga exempel i denna skrift är beloppen exklusive moms, om inte annat anges.

Hedda äger en fastighet i Halland. Mangårdsbyggnaden hyrs ut till utomstående. Hedda har följande inkomster och utgifter under 2022:

Skogsintäkt 40 000 kr + moms 10 000 kr
Ränteintäkt i verksamheten 2 000 kr (ej momspliktigt)
Hyresintäkt för mangårdsbyggnaden 36 000 kr (ej momspliktigt)
Diverse kostnader i skogsbruket 12 000 kr + moms 3 000kr
Försäkringspremie 3 000 kr (ej momspliktigt)
Reparation av den uthyrda mangårds-byggnaden 20 000 kr + moms 5 000 kr

Heddas utgående moms blir 10 000 kr och hennes ingående moms blir 3 000 kr. Hon är alltså skyldig staten 7 000 kr i moms för 2023.

Skulle Heddas fastighet även haft del i vägsamfällighet skulle hon kunna lägga till sin andel av samfällighetens ingående moms i den mån den är hänförlig till skogsbruket. I sin vanliga inkomstdeklaration för fastigheten har hon inkomster på totalt 78 000 kr (40 000 + 2 000 + 36 000) och utgifter på totalt 40 000 kr (12 000 + 3 000 + 25 000).

Observera att momsen för bostadsreparationen inte får dras av i momsredovisningen, utan hela kostnaden inklusive moms dras istället av i inkomstdeklarationen.

Jämkning av ingående moms

I vissa fall, till exempel om stora investeringar skett i ny-, till- eller ombyggnad av ekonomibyggnader ett antal år före en fastighetsöverlåtelse, kan viss ingående moms från denna investering behöva återföras i samband med överlåtelsen. Eftersom jämkningsskyldigheten kan övertas av den nye ägaren medför detta oftast inget praktiskt problem. Först om byggnaden byter användningssätt och skattemässig karaktär blir därför jämkning aktuell. Regelverket runt jämkning av moms är komplicerat, men kan i vissa enskilda fall ha stor betydelse.

Momsbefrielse

Du som har en årlig omsättning som är mindre än 80 000 kr kan med vissa undantag välja att inte momsregistrera dig. Även du som är momsregistrerad och som haft och kommer att ha en årlig omsättning som är lägre kan med vissa undantag välja att avregistrera dig för moms. Är man avregistrerad försvinner rätten att dra av ingående moms samt att fakturera med moms på sina fakturor.

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll